close
چت روم
برنامه سازی
loading...

متفاوت ترین سرویس عکس

برنامه سازی

نمونه سوال برنامه سازی

babak بازدید : 85 شنبه 1 مرداد 1390 زمان : 15:29 نظرات ()

 

بسم الله الرحمن الرحیم

دسته:C

نام:.....................................

درس:برنامه سازی 2

کلاس:سوم کامپیوتر(06)

نام دبیر:

تعداد سوال:12

بارم

1. موارد درست را با ((ص)) و نادرست را با ((غ)) علامت بزنید.

1).وقتی کاربر از کلید میانبر استفاده می کند، رویداد KeyPress منو تحریک می شود.

2) خاصیت   Sortedاگر False باشد  ListBox مرتب می شود.

3)جهت جست و جوی آرایه های نامرتب از الگوریتم جست و جوی خطی استفاده می شود.

4)بر روی فرم MDI هیچ کنترلی نمی توان قرار داد

5) از تابع IsDate جهت بررسی معتبر بودن تاریخ استفاده می شود.

6)تابع Now() فقط تاریخ جاری سیستم را بر می گرداند

3

2.موارد مربوط به قسمت ((الف)) را از قسمت ((ب)) انتخاب نموده و شمارۀ آن را در قسمت ((الف)) در مقابل گزینۀ مربوط به آن بنویسید.

الف

Clear(1:.....

Interval(2:....

VScrollBar(3:....

Clipboard(4:......

ComboBox(5:.....

MDIForm(6:......

ب

Value (1

ListCount (2

Arrange (3

Timer(4

Clear (5

ListBox(6

1.5

3.به سوالات چهار جوابی زیر پاسخ دهید.(در هر سوال تنها یک گزینه را انتخاب کنید)

1)گزینه ............................ یک منوی سطح بالا در فرم  MDIایجاد می کند ، تا لیستی از پنجر های باز را نمایش دهد.

الف:List                              

ب:WindowList                 

ج:ListName                       

د: WindowList                 

2)برای اینکه در تعریف آرایه بدون استفاده از To ، اندیس اول از 1 شروع شود نوشتن کدام دستور الزامی است؟

الف:Redim  1                              

ب:Dim  1                 

ج:Option Base 1                       

د: Base 1                 

3)در صورت وجود لیستی به نام  List1 نتیجه کد مقابل کدام گزینه می باشد؟  List1.RemoveItm(List1.ListCount-1)                                                                        

الف: حذف عنصر شماره 1-ListIndex

ب:حذف عنصر انتخابی                 

ج:حذف عنصر یکی به آخر

د:حذف عنصر آخر

4) کدام یک از موارد زیر را برای جست و جو در آرایه های مرتب و بزرگ به کار می روند؟

الف:جست وجوی حبابی                              

ب:جست وجوی دودویی                 

ج: جست وجوی انتخابی

د: جست وجوی خطی

5) با استفاده از کنترل Common Dialog به کدام یک از گزینه های زیر نمی توان دسترسی داشت؟                                                        

الف: Dialog Option

ب: Print Dialog

ج: Open Dialog                                               

د: Font Dialog                              

6)برای اینکه خروجی دستور مقابل 5 شود، جای خالی باید با چه گزینه ای پر شود؟                                         (" DateDiff("n", "2010/1/1 2:50", "2010/1/1 3:50

الف:3600                              

ب:60                 

ج: 0                          

د1:

3

 

بسم الله الرحمن الرحیم

دسته:B

نام:.....................................

درس:برنامه سازی 2

کلاس:سوم کامپیوتر(06)

نام دبیر:

تعداد سوال:12

بارم

1. موارد درست را با ((ص)) و نادرست را با ((غ)) علامت بزنید.

1) هر برنامه ی کاربردی می تواند چند نمونه از یک کلید میانبر را داشته باشد.

2)کلمه کلیدی Preserve جهت تعریف اولیۀ آرایه استفاده می شود.

3) ویژوال بیسیک اجازه ایجاد آرایه ای از کنترل ها را به کاربران نمی دهد.

4)در کار با کادر های فونت خاصیت Flag باید دارای مقدار باشد.

5)مقادیر متغیر های Static با خارج شدن از روال تعریف شده آن پاک می شوند.

6)مهمترین خاصیت کنترل Timer خاصیت Index می باشد

3

2.موارد مربوط به قسمت ((الف)) را از قسمت ((ب)) انتخاب نموده و شمارۀ آن را در قسمت ((الف)) در مقابل گزینۀ مربوط به آن بنویسید.

الف

Value(1:.....

Date(2:....

VScrollBar(3:....

Caption(4:......

ComboBox(5:.....

AutoShowChildren(6:......

ب

& (1

Format() (2

LargChange (3

List(4

MDIForm (5

 VScrollBar(6 

1.5

3.به سوالات چهار جوابی زیر پاسخ دهید.(در هر سوال تنها یک گزینه را انتخاب کنید)

1)تابع ................ گرافیکی را از حافظه ی Clipboard بر می دارد.

الف:GetImg                              

ب:GetImage                 

ج:GetPic                       

د:GetData

2)کلید واژه ای که مشخص می کند آرایه تغییر بعد می دهد ، کدام گزینه می باشد؟

الف:Dim                               

ب:ReDim                 

ج:To                       

د: PReserve                 

3)در صورت وجود لیستی به نام  List1 نتیجه کد مقابل کدام گزینه می باشد؟  List1.ListIndex=1                                                                                                            

الف: انتخاب عنصر سوم لیست

ب: انتخاب عنصر اول لیست

ج: انتخاب عنصر دوم لیست

د: انتخاب عنصر انتخابی لیست

4)کدام یک از موارد زیر را برای جست و جو در آرایه های غیر مرتب به کار می روند؟

الف:جست وجوی حبابی                               

ب:جست وجوی دودویی                 

ج: جست وجوی انتخابی

د: جست وجوی خطی

5) کدام یک از گزینه های زیر را می توان بر روی فرم های MDI قرار داد؟  

الف: Image                              

ب:ListBox                                                

ج: PictureBox

د: ComboBox                                               

6)برای اینکه خروجی دستور مقابل 5 شود، جای خالی باید با چه گزینه ای پر شود؟Ret=DateDiff("…..","4/5/2001","4/5/2006")                                                        

الف:yyyy                               

ب:"y"                 

ج:y                       

د:"yyyy"

3

4. دستور نمایش منوی باز شو را با ذکر پارامتر های

babak بازدید : 86 شنبه 1 مرداد 1390 زمان : 15:25 نظرات ()

نمونه سوال برنامه سازی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

دسته:D

نام:.....................................

درس:برنامه سازی 2

کلاس:سوم کامپیوتر(06)

نام دبیر:

تعداد سوال:12

بارم

1. موارد درست را با ((ص)) و نادرست را با ((غ)) علامت بزنید.

1) شی ClipBoard دارای مشخصه(خاصیت) می باشد.

2)الگوریتم مرتب سازی دودویی جهت مرتب کردن آرایه های بزرگ می باشد.

3)آرایه محلی برای نگه داری تعدادی مقدار هم نوع است.

4)با تابع Arrange می توان آرایش فرم های فرزند MDI را تغییر داد. 

5)جهت مقدار دادن به یک متغیر تاریخ فقط می توان تاریخ را بین دو علامت " قرار داد.

6) کنترل Timer را نمی توان به کاربران  نمایش داد.

3

2.موارد مربوط به قسمت ((الف)) را از قسمت ((ب)) انتخاب نموده و شمارۀ آن را در قسمت ((الف)) در مقابل گزینۀ مربوط به آن بنویسید.

الف

 SmallChange (1:..

IsDate(P1)(2:....

AddItem(3:....

Menu(4:......

ComboBox(5:.....

PictureBox(6:......

ب

WindowList (1

ListBox (2

Max (3

Now() (4

MDIForm (5

6) HScrollBar

1.5

3.به سوالات چهار جوابی زیر پاسخ دهید.(در هر سوال تنها یک گزینه را انتخاب کنید)

1) فرض کنید T1 شامل رشته  Ali Alaviاست کدام گزینه باعث انتخاب حرف  Aدر T1 می شود؟

الف:5=,T1.SelStart T1.SelLenght=1                                  

ب: SelStar=1,SelLenght=5                 

ج: 1=5,T1.SelStart=T1.SelLenght           

د: SelStar=5,SelLenght=1                 

2)کدام یک از گزینه های زیر از روش های اعلان آرایه می باشند؟

الف:تعریف مانند یک متغیر                              

ب:تعریف با کلید واژه ی To                 

ج:تعریف با ReDim                       

د: گزینه الف و ب

3)در صورت وجود لیستی به نام  List1 نتیجه کد مقابل کدام گزینه می باشد؟  List1.RemoveItm(List1.ListCount- List1.ListCount)                                               

الف: حذف عنصر اول

ب:حذف عنصر انتخابی                 

ج:حذف عنصر شماره 1+ ListCount

د: حذف عنصر شماره 1

4)کدام یک از گزینه های زیر  از الگوریتم های مرتب سازی می باشند؟

الف: مرتب سازی حبابی- دودویی                                                

ب: مرتب سازی دودویی                 

ج: مرتب سازی Bubble

د:گزینه الف و ج

5) برای کار با کادر Font مشخصه Flag باید دارای چه مقداری باشد؟

الف:1                             

ب:2                                             

ج: 3                                            

د: همه موارد                              

6)برای اینکه خروجی دستور مقابل 0 شود، جای خالی باید با چه گزینه ای پر شود؟Ret=DateDiff("d","4/5/2001","4/5/2001")                                                        

الف:60                              

ب: babak بازدید : 90 شنبه 1 مرداد 1390 زمان : 15:19 نظرات ()

نمونه سوال برنامه سازی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

دسته:D

نام:.....................................

درس:برنامه سازی 2

کلاس:سوم کامپیوتر(06)

نام دبیر:

تعداد سوال:12

بارم

1. موارد درست را با ((ص)) و نادرست را با ((غ)) علامت بزنید.

1) شی ClipBoard دارای مشخصه(خاصیت) می باشد.

2)الگوریتم مرتب سازی دودویی جهت مرتب کردن آرایه های بزرگ می باشد.

3)آرایه محلی برای نگه داری تعدادی مقدار هم نوع است.

4)با تابع Arrange می توان آرایش فرم های فرزند MDI را تغییر داد. 

5)جهت مقدار دادن به یک متغیر تاریخ فقط می توان تاریخ را بین دو علامت " قرار داد.

6) کنترل Timer را نمی توان به کاربران  نمایش داد.

3

2.موارد مربوط به قسمت ((الف)) را از قسمت ((ب)) انتخاب نموده و شمارۀ آن را در قسمت ((الف)) در مقابل گزینۀ مربوط به آن بنویسید.

الف

 SmallChange (1:..

IsDate(P1)(2:....

AddItem(3:....

Menu(4:......

ComboBox(5:.....

PictureBox(6:......

ب

WindowList (1

ListBox (2

Max (3

Now() (4

MDIForm (5

6) HScrollBar

1.5

3.به سوالات چهار جوابی زیر پاسخ دهید.(در هر سوال تنها یک گزینه را انتخاب کنید)

1) فرض کنید T1 شامل رشته  Ali Alaviاست کدام گزینه باعث انتخاب حرف  Aدر T1 می شود؟

الف:5=,T1.SelStart T1.SelLenght=1                                  

ب: SelStar=1,SelLenght=5                 

ج: 1=5,T1.SelStart=T1.SelLenght           

د: SelStar=5,SelLenght=1                 

2)کدام یک از گزینه های زیر از روش های اعلان آرایه می باشند؟

الف:تعریف مانند یک متغیر                              

ب:تعریف با کلید واژه ی To                 

ج:تعریف با ReDim                       

د: گزینه الف و ب

3)در صورت وجود لیستی به نام  List1 نتیجه کد مقابل کدام گزینه می باشد؟  List1.RemoveItm(List1.ListCount- List1.ListCount)                                               

الف: حذف عنصر اول

ب:حذف عنصر انتخابی                 

ج:حذف عنصر شماره 1+ ListCount

د: حذف عنصر شماره 1

4)کدام یک از گزینه های زیر  از الگوریتم های مرتب سازی می باشند؟

الف: مرتب سازی حبابی- دودویی                                                

ب: مرتب سازی دودویی                 

ج: مرتب سازی Bubble

د:گزینه الف و ج

5) برای کار با کادر Font مشخصه Flag باید دارای چه مقداری باشد؟

الف:1                             

ب:2                                             

ج: 3                                            

د: همه موارد                              

6)برای اینکه خروجی دستور مقابل 0 شود، جای خالی باید با چه گزینه ای پر شود؟Ret=DateDiff("d","4/5/2001","4/5/2001")                                                        

الف:60                              

ب: babak بازدید : 59 شنبه 1 مرداد 1390 زمان : 15:19 نظرات ()

نمونه سوال برنامه سازی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

دسته:A

نام:.....................................

درس:برنامه سازی 2

کلاس:سوم کامپیوتر(06)

نام دبیر:

تعداد سوال:12

بارم

1. موارد درست را با ((ص)) و نادرست را با ((غ)) علامت بزنید.

1) در صورتی که خاصیت Enabled منو True باشد منو غیر فعال نخواهد بود

2)از کلید واژه ی ReDim برای تغییر تعداد عناصر آرایه استفاده می شود.

3)ComboBox از کادر لیست و کادر متن تشکیل شده است

4)یک برنامه کاربردی در VB می تواند شامل بیش از یک فرم MDI باشد

5)برای اینکه رویداد کنترل Timer هر 1 ثانیه 1 بار اجرا شود خاصیت Interval باید 1  باشد.

6)برای کنترل نحوه ی نمایش رشته در VB از تابع Format استفاده می شود

3

2.موارد مربوط به قسمت ((الف)) را از قسمت ((ب)) انتخاب نموده و شمارۀ آن را در قسمت ((الف)) در مقابل گزینۀ مربوط به آن بنویسید.

الف

HScrollBar(1:.....

1-Fixed Single(2:....

VScrollBar(3:....

ShortCut(4:......

ComboBox(5:.....

Common Dialog(6:......

ب

Menu (1

ListIndex (2

Max (3

ShowOpen() (4

BorderStyle (5

1.5

3.به سوالات چهار جوابی زیر پاسخ دهید.(در هر سوال تنها یک گزینه را انتخاب کنید)

1)کلید های دسترسی به کاربران امکان می دهند که گزینه ها را با فشار کلید ...... وسپس حرف تعیین شده انتخاب کنند.

الف:Ctrl                              

ب:Shift                 

ج:Alt                       

د:Tab

2)کلید واژه ای که امکان نگه داری مقادیر تمام عناصر از قبل تعریف شده در تعریف مجدد آرایه را فراهم می کند ، کدام گزینه می باشد؟

الف:PRevers                              

ب:Reserve                 

ج:To                       

د: PReserve                 

3)در صورت وجود لیستی به نام  List1 نتیجه کد مقابل کدام گزینه می باشد؟  List1.RemoveItm(List1.ListIndex)                                                                              

الف: حذف عنصر شماره 1-ListIndex

ب:حذف عنصر انتخابی                 

ج:حذف عنصر شماره 1+ListIndex

د:گزینه ب و ج

4)کدام یک از گزینه های زیر  از الگوریتم های جست وجو می باشند؟

الف:جست وجوی حبابی                              

ب:جست وجوی دودویی                 

ج: جست وجوی انتخابی

د:همه ی موارد

5) در صورت وجود کادر محاوره ای به نام  COpen نتیجه فیلتر مقابل کدام گزینه می باشد؟  COpen.Filter="*.bmp|*.gif"                                                                  

الف: نمایش فایل های bmg                              

ب:نمایش فایل های gif و bmp                                                

ج: نمایش فایل های bmp                                                

د: نمایش فایل های gif                              

6)برای اینکه خروجی دستور مقابل 5 شود، جای خالی باید با چه گزینه

babak بازدید : 68 شنبه 1 مرداد 1390 زمان : 15:13 نظرات ()
تبلیغات
درباره ما
Profile Pic
با سلام ... این وبلاگ با عنوان عکس طراحی شده و همواره انواع عکس ها در آن به تصویر کشیده می شود و همچنین با قوانین جمهوری اسلامی ایــــــــران مغایرت دارد. لطفا" برای دیدن عکس ها عضو شوید...
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نویسندگان
  آرشیو
  نظرسنجی
  عکس کدام یک را در سایت کم رنگ می بینید ؟


  بخش تبلیغات کاربران
  در این جا شما با ما ارتباط دارید.
  مدیر وبلاگ :ebiwc@yahoo.com
  برای تبلیغ با ما ارتباط بر قرار کنید.
  آمار سایت
 • کل مطالب : 313
 • کل نظرات : 2
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 13
 • آی پی امروز : 6
 • آی پی دیروز : 10
 • بازدید امروز : 80
 • باردید دیروز : 108
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 188
 • بازدید ماه : 452
 • بازدید سال : 2,909
 • بازدید کلی : 96,932